Monitoring zaveze

ENERGETSKO INTENZIVNE INDUSTRIJE JE TREBA PRESTRUKTURIRATI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Na pobudo nevladnih organizacij (NVO) potekajo redna srečanja na ravni resornih državnih sekretark_jev in predstavnic_kov GZS ter NVO. Namen srečanj je oblikovati zakonodajno okolje, ki bo podjetja spodbujalo k prestrukturiranju in prehodu v nizkoogljično ter krožno gospodarstvo. Doslej sta bili izvedeni dve srečanji, kjer se je izmenjalo predloge in stališča glede politik za razogljičenje industrije.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Sprejeti je treba načrt za znižanje deleža energetsko intenzivne industrije (aluminij, jeklo, cementarne, papir itd.) v Sloveniji skozi prestrukturiranje industrije, ki mora obsegati razogljičenje, prehod v krožno gospodarjenje ter ničelno onesnaževanje virov oziroma okolja s strani industrijskih procesov.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve