Monitoring zaveze

IZBOLJŠATI JE TREBA KAKOVOST IN OBSEG JAVNIH STORITEV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada izvaja nekatere aktivnosti za izboljšanje kakovosti in obsega javnih storitev.

Na področju socialnega varstva je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) za krepitev in posodobitev zmogljivosti centrov za socialno delo zagotovilo 23 milijonov evrov, konec 2022 pa se je pričel postopek oblikovanja delovne skupine za strateški razvoj CSD. Napovedali so tudi ukrepe za administrativno razbremenitev, usklajen je bil sporazum o zvišanju plač v socialnem varstvu, napovedane so tudi kadrovske štipendije. Objavljen je bil razpis za sofinanciranje gradnje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb ranljivih ciljnih skupin.

MDDSZEM napoveduje zagotovitev potrebih kadrov in izobraževanj za uresničevanje Resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030, ki je usklajena s cilji Evropskega stebra socialnih pravic.
Na področju visokošolskega izobraževanja in znanosti se povečuje obseg financiranja skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Večji investicijski program in program šolske reforme sta v pripravi.

Na področju zdravstvenega varstva je opazno slabšanje dostopnosti zdravstvenih storitev (otežen dostop do primarne ravni in posledično poznejša diagnoza ter zdravljenje, predolge čakalne dobe), ki jih sprejeta interventna zakonodaja ne rešuje. Napovedana je sistemska reforma zdravstva.

Na področju stanovanj se pojavljajo obljube o vzpostavitvi robustnega sistema javne stanovanjske preskrbe, a je okoli tega veliko nejasnosti. Po sedaj znanih podatkih država ne namerava nameniti zadostnih sredstev, hkrati pa se pojavlja možnost visokega subvencioniranja zasebnih vlagateljev in privatizacije. Vlada se je prav tako odmaknila od možnosti vpisa pravice do stanovanja v ustavo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Pripraviti je treba načrt za izboljšanje in povečanje dostopa do kakovostnih javnih storitev v Sloveniji ter se zavezati, da se večji delež javnih sredstev nameni za socialno varnost in javne storitve, kot so javno šolstvo, zdravstvo, sociala ipd. Pripraviti in uresničiti je treba načrt implementacije Evropskega stebra socialnih pravic, v ta proces pa morajo biti vključene institucije EU, nacionalni, regionalni in lokalni organi, socialni partnerji ter civilna družba.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve