Monitoring zaveze

PRAVICA DO PROTESTA IN JAVNEGA IZRAŽANJA MNENJ MORA BITI AKTIVNO VAROVANA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Vlada RS je v času svojega mandata na različne načine zavarovala pravico prebivalk_cev do javnega zbiranja in izražanja mnenj. Junija 2022 je nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar policiji posredovala dve novi usmeritvi: preklic usmeritev prejšnjega ministra glede ravnanja policije na protestih in razjasnitev pojma “organizator shoda”. Poleg tega je bila poudarjena nujnost spoštovanja načela zakonitosti, sorazmernosti ter pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj.

V povezavi z definicijo pojma “organizator shoda” je Vrhovno sodišče RS v Sodbi št. IV Ips 57/2022 navedlo, da je za organizatorja_ko javnega shoda mogoče šteti le osebo, ki se navzven razkrije oziroma deklarira kot organizator_ka, torej javno in nedvoumno trdi, da je organizator_ka določenega shoda, oziroma osebo, ki se kot organizator_ka predstavlja oziroma nastopa v nekem upravnem postopku pred državnim organom. Dodatno je pojasnilo, da ravnanje oziroma delovanje posameznika_ce kot organizatorja_ke ne zadošča, da bi se lahko štel za organizatorja_ko, temveč zakon terja aktivnost posameznika_ce v smeri, da se sam_a navzven razkrije oziroma deklarira kot tak_a, torej javno in nedvoumno trdi, da je organizator_ka določenega shoda. Trenutni minister za notranje zadeve je marca 2023 policiji tudi izdal usmeritve in obvezna navodila za ugotavljanje organizatorja_ke javnega shoda, s katerimi je policiji naložil, naj pri zagotavljanju izvrševanja ustavno varovanih pravic do zbiranja in združevanja ter svobode izražanja in s tem povezano odgovornostjo organizatorja_ke javnega shoda poleg usmeritev prejšnje ministrice iz leta 2022 upošteva tudi sodbo Vrhovnega sodišča RS.

Poleg usmeritev policiji je MNZ junija 2022 umaknilo vse tožbe zoper Jašo Jenulla in povrnilo stroške postopkov. V podobni smeri je maja 2023 vlada sprejela tudi predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, strojenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19, ki zadeva povračilo glob, izdanih v času prejšnje vlade zaradi kršitve neustavnih kovidnih odlokov. Predlog zakona je bil sprejet.

MNZ je v sodelovanju s policijo pripravilo tudi predlog novele Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-C), ki med drugim ureja uporabo prisilnih sredstev proti množici, nadgrajuje vsebino uradnega zaznamka v primerih uporabe prisilnih sredstev proti množici ter krepi nepristranskost in objektivnost dela komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabljenih policijskih pooblastil.

MNZ je v začetku novega mandata vlade pripravilo obsežno poročilo o prekoračitvi pooblastil policije na nenasilnih protestih. Gre za najobsežnejši nadzor nad delom policije v njeni zgodovini in vsebuje razkritje nezakonitih ravnanj policije, nezakonitih pridržanj, nezakonitih posegov v človekove pravice, nesorazmerne in nezakonite uporabe prisilnih sredstev, prirejanja in ponarejanja uradnih dokumentov, neprimerne komunikacije med operativnimi štabi in policisti_kami na terenu …

Odprto še vedno ostaja vprašanje ustrezne zakonske ureditve pravice do javnega zbiranja in uskladitev z mednarodnimi standardi, za kar je potrebno spremeniti Zakon o javnih zbiranjih.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za notranje zadeve

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Država mora prebivalkam in prebivalcem omogočiti javna zbiranja in izražanje mnenj ter ima dolžnost to pravico aktivno zaščititi. To mora uresničevati tudi v času epidemije, in sicer brez represije, prekoračitve pooblastil, nedovoljenega nadzora in sankcioniranja z namenom odvračanja od zagotavljanja te pravice.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice