Monitoring zaveze

AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI ENAKOST SPOLOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Glede na to, da strateški dokumenti s tega področja (Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških ter drugi) še niso sprejeti, v fazi priprave tega poročila še ni mogoče trditi, da je prišlo do bistvenega napredka na tem področju. Predlogi temeljnih resolucij pa so že pripravljeni in v medresorskem usklajevanju.

Ustanovljen je bil Strokovni svet za enakost spolov, ki je posvetovalno telo ministra na področju enakosti spolov.

Na podlagi odločbe ustavnega sodišča je ministrstvo pripravilo spremembe Družinskega zakonika, ki so bile že sprejete, s čimer je bila odpravljena neenakost med istospolnimi in heterospolnimi pari na področju posvojitve otrok.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Pripraviti je treba sistematično analizo vseh zakonov, predpisov in ukrepov z vidika spolne neenakosti, ki vključuje pravice transspolnih in nebinarnih oseb. Statistične podatke po spolu je treba zbirati usklajeno in primerljivo, in sicer na družbenem, ekonomskem ter socialnem področju. Začne naj se s celovito zbiranje podrobnejših razčlenjenih podatkov v zvezi z vsemi oblikami nasilja nad ženskami in spolnimi manjšinami, ki bo omogočalo ustrezne preventivne in korektivne ukrepe.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice