Monitoring zaveze

EU MORA DATI PREDNOST INTERESOM LJUDI PRED INTERESI KAPITALA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ugotovimo lahko, da aktualna vlada prepoznavno podpira predvsem tele evropske politike:
- širitev EU na zahodni Balkan,
- oboroževanju Ukrajine in sankcije proti Rusiji,
- omejeno reguliranje energetskih trgov, subvencioniranje cen energije in začasna krepitev odvisnosti od domačih ogljičnih virov energije,
- srednjeročna usmeritev h krepitvi izkoriščanja solarne energije in naklonjenost širjenju jedrske energije.

Opombe

Zahteva je formulirana široko in abstraktno, zato jo je težje operacionalizirati za potrebe monitoringa, vladne politike pa je možno različno interpretirati glede na smernice te zahteve. Primera tega sta mirovna politika v odnosu do ukrajinske vojne ali politike za blaženje akutne energetske krize.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Slovenija naj v evropskih institucijah zagovarja prenovo EU kot demokratične, socialne, ekološke in mirovniške zveze, ki daje prednost interesom ljudi pred interesi kapitala. Prenova EU naj prav tako vključuje dosledno zagotavljanje človekovih pravic in preprečuje vsako obliko diskriminacije. Hkrati se je treba zavzemati za krepitev javnih socialnih politik, za izenačevanje standardov dostopnosti in kakovosti storitev za vse prebivalstvo na področjih zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva, za višje in boljše standarde varstva okolja in narave, za izpolnjevanje zelenih ciljev za prehod v brezogljično družbo, za obdavčitev korporacij in bogastva, za izenačevanje delavskih pravic na globalni ravni in za vzpostavitev globalnega socialnega partnerstva. Kot članica EU mora Slovenija zahtevati, da te pravice in politike EU zagovarja tudi v mednarodnih, multilateralnih institucijah in bilateralnih odnosih z drugimi državami.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost