Monitoring zaveze

VLADA IN DRŽAVNI ZBOR MORATA ZAGOTOVITI JAVNO DOSTOPNOST VSEH KLJUČNIH INFORMACIJ GLEDE SVOJEGA DELA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada RS razvija aplikacijo MOPED – Modularno orodje za pripravo elektronskih dokumentov, ki predstavlja sistem, v katerem bodo na enoten in elektronski način pripravljani predpisi. V sistem bo vključen kanal e-Demokracija. Ohranjeno bo obveščanje oziroma sodelovanje strokovne in širše zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov.

Elektronsko vodeni procesi priprave predpisov bodo v prihodnje nadgrajeni z doslednim opredeljevanjem ocen učinkov na posamezna družbena področja, ki bodo tudi javnosti dostopne najkasneje ob javni objavi predloga predpisa, kar naj bi zagotavljalo sledljivost nastanka zakonov oziroma predpisov.

S ciljem izboljšanja sodelovanja resorjev z nevladnimi organizacijami so na Ministrstvu za javno upravo pripravili predlog Smernic za sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba transparentnost in preglednost javnih institucij in strank. Vlada in državni zbor naj na svojih spletnih straneh objavljata vse ključne informacije glede dela institucij (objava izidov glasovanj, tudi s sej delovnih teles državnega zbora, dodatnega dela funkcionarjev itd). Podatki naj bodo objavljeni v odprtih formatih, ki upoštevajo odprte standarde, in v strojno berljivi obliki. Enako velja za vse politične stranke, ki morajo zagotoviti popolno preglednost finančnih virov, pogodb, lobističnih stikov itd.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema