Monitoring zaveze

SPODBUJATI JE TREBA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z GOZDOM IN PREDELAVO LESA V SLOVENIJI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Upravljanje z gozdovi:

V obravnavi je bil predlog načrta sanacije gozdov, poškodovanih v požaru na Goriškem Krasu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, vendar so strokovne NVO s področja varstva narave predlog ocenile kot neustrezen in predlagale njegov umik iz postopka sprejemanja. Predlog ne naslavlja ustrezno ciljev ohranjanja narave, ki izhajajo iz varstvenega statusa območja. Poleg tega strokovne organizacije niso bile vključene v pripravo načrta, ampak so bile povabljene le k oddaji pripomb.

Predelava lesa v Sloveniji: MKGP in MGRT sta ustanovila delovno skupino »Gozd – les«, ki združuje vidne predstavnike in deležnike gozdno-lesnega sektorja. Podobna skupina je v preteklosti že delovala, vendar pa do preboja pri povečanju domače predelave lesa v izdelke z višjo dodano vrednostjo ni prišlo. Konkretnih ukrepov, ki bi zasledovali to politiko, (še) ni.

Spodbujanje lesene gradnje: Eko sklad ponuja subvencije za manjše sanacijske posege, npr. vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejših stavbah. Ni pa spodbud za celovito leseno gradnjo (lesene hiše in večstanovanjske stavbe), ki bi pripeljala do občutnih prihrankov emisij toplogrednih plinov in skladiščenja ogljika. V podnebnem skladu je sicer za ukrep Trajnostna gradnja z lesom za leto 2023 rezerviranih 0,5 milijona evrov sredstev, kar je bistveno premalo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Upravljanje z državnimi gozdovi ter učinkovite spodbude lastnicam in lastnikom zasebnih gozdov za aktivno gospodarjenje z gozdovi morajo biti urejeni tako, da se bo povečeval ponor ogljika in podnebna odpornost gozdov. Pri načrtovanju nege je treba smiselno upoštevati različne funkcije gozdov. Nujno je spodbujanje kratkih verig ter predelave domačega lesa v izdelke z dolgo življenjsko in sekvestracijsko dobo. Spodbujati je treba lesene gradnje.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave