Monitoring zaveze

OPUSTITI JE TREBA FOSILNA GORIVA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada uradno ni sprejela cilja opustitve premoga in plina do konca leta 2022. V koalicijski pogodbi sicer je opredeljen cilj opuščanja premoga do leta 2030 in ukinitev obveznega priklopa na plinsko omrežje za ogrevanje ter spodbujanje alternativnih goriv v prometu. Vlada je od nastopa mandata sprejela zakone in ukrepe, ki deloma gredo v smeri izpolnjevanja zaveze (ukinitev obveznega priklopa na plinsko omrežje, ukinitev podpor za proizvodnjo elektrike in toplote (SPTE) iz fosilnih virov, v pripravi je Zakon o pospeševanju umeščanja OVE v prostor, opravljen bil pregled prostih kapacitet na prenosnem in distribucijskem omrežju za priklop novih večjih sončnih in vetrnih elektrarn), vendar je na drugi strani sprejela tudi ukrepe, predvsem v povezavi z energetsko draginjo, ki gredo v nasprotno smer, saj spodbujajo raba fosilnih goriv (znižane trošarine na pogonska goriva, nižja CO2 dajatev, možnost preklopa na druge fosilne vire v energetiki in industriji v času zaostrenih energetskih razmer).

Interes gospodinjstev za energetsko samooskrbo je v zadnjih letih zelo velik, in v letu 2022 je bilo nameščenih največ dodatnih kapacitet sončnih elektrarn do sedaj. Vendar gre rekordno rast zanimanja gospodinjstev za sončne elektrarne prej kot vladnim politikam pripisati energetski draginji in dejstvu, da se bo v kratkem spremenil sistem t. i. neto meritev, ki je v Sloveniji trenutno v veljavi. Vlada je sicer v okviru Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo za eno leto (iz 2023 na 2024) podaljšala sistem neto meritev (t. i. net metering), ki ponuja zelo privlačne pogoje za gospodinjstva za postavitev sončnih elektrarn, ter določila, da mora v primeru večjih sončnih elektrarn, kjer je investitor gospodarska družba, v kateri ima država ali lokalna skupnost kapitalsko naložbo, ta gospodarska družba oblikovati skupnost na področju energije iz obnovljivih virov ali skupnostno samooskrbo ter vsaj 25% delež letno proizvedene električne energije iz skupnostne samooskrbe brezplačno nameniti oskrbi gospodinjskih odjemalcev v Republiki Sloveniji. V obeh primerih gre za pozitivne ukrepe, ki bodo kratkoročno spodbudili višjo stopnjo samooskrbe.

Po drugi strani je v letu 2022 pod preteklo vlado zmanjkalo sredstev za spodbude Eko sklada za postavitev sončnih elektrarn, aktualna vlada pa se ni odzvala hitro in učinkovito. Prav tako vlada npr. ni izkoristila možnosti, da ukine DDV za sončne elektrarne, kar so izkoristile nekatere druge članice EU (npr Hrvaška ali Nemčija).

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Najkasneje do leta 2030 moramo v Sloveniji opustiti rabo premoga in si prizadevati za opustitev fosilnega plina do leta 2030, najkasneje pa do 2035. Ta cilj je treba uradno sprejeti do konca leta 2022 in do konca leta 2023 pripraviti načrt čimprejšnjega prehoda k 100 % obnovljivim virom energije. Ta mora biti podkrepljen z obsežnim programom spodbud za energetsko samooskrbo iz obnovljivih virov energije za gospodinjstva in industrijo s poudarkom na sončni energiji ter vlaganjem v distribucijsko infrastrukturo in hranilnike energije. Načrt mora temeljiti na načelu “energetska učinkovitost na prvem mestu” ter vsebovati vse tehnično in ekonomsko izvedljive ukrepe za zmanjšanje porabe energije.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave