Monitoring zaveze

NUJNE SO ZAKONSKE SPREMEMBE NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada na tej zahtevi ne izvaja aktivnosti, edina izjema so dogovori (v teku) o zagotovitvi sredstev za izvedbo monitoringa in inventarizacije populacije vrst v naravi. Na ostalih vsebinah ni bilo sprememb in ni zaznati, da bi se odvijale aktivnosti v smeri izpolnitve zaveze.

Opombe

V okviru reorganizacije vlade oz. ministrstev bo področje presoje vplivov na okolje preneseno z Ministrstva za okolje na novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, kar lahko predstavlja tveganje, če bodo interesi varstva okolja oz. narave podrejeni interesom razvoja energetske infrastrukture.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Ministrstvo za naravne vire in prostor
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Vzpostaviti je treba ustrezne in redne monitoringe stanja okolja in narave (biodiverzitete) na celotnem območju Slovenije, ki se izvajajo neodvisno od interesov investitorjev. Imenovanje oseb, zadolženih za pripravo dokumentacije za presojo vplivov, naj izvede ministrstvo za okolje, in sicer po naključnem sistemu (npr. po principu imenovanja sodnih cenilcev), investitor pa stroške izdelave poravna izvajalcu posredno preko ministrstva, ki za ta namen vodi sklad. Dosledno naj se implementira mednarodno priznan institut presoje vplivov ukrepov oziroma projektov na zdravje, ki jih ocenjuje zdravstvena stroka. Mejne vrednosti izpustov za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov naj se izenačijo, saj je razlikovanje v zakonodaji nesprejemljivo z vidika škode, ki jih lahko sosežigalnice povzročajo zdravju ljudi in naravi.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave