Monitoring zaveze

ZAGOTOVITI JE TREBA USTREZNO FINANČNO PODPORO OKOLJSKIM NEVLADNIM ORGANIZACIJAM

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Del sredstev, namenjenih okoljskim NVO, je bil vključen v novo sprejeti Program Sklada za podnebne spremembe do leta 2026 (Uradni list RS, št. 106/23). Vključena je tudi postavka »sofinanciranje Life«. Niso pa bile upoštevane dodatne pripombe, ki so jih v procesu podale NVO v okviru mreže okoljskih nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo. Razpis za projekte nevladnih organizacij iz teh sredstev za NVO naj bi bil objavljen že jeseni 2022, vendar se je to zgodilo šele v začetku decembra 2023 (Uradni list RS št. 121/23). Razpis je bil na predlog NVO mrež razdeljen na večje in manjše projekte (skupna razpisana sredstva so znašala 970.000 €), da se lahko prijavi več NVO, tudi manjše. To je bil po petih letih prvi projektni razpis ministrstva za okolje in Eko sklada za področje podnebja/okolja. MOPE je 25. 11. 2022 objavilo tudi razpis za sofinanciranje projektov Life (povezava). Za sofinanciranje Life projektov na področju narave in biotske raznovrstnosti za leto 2023 pa je MNVP razpis objavilo že 28. 7. 2023 (Uradni list RS št. 82/23).

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Ker okoljske nevladne organizacije uresničujejo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja, mora država, ki je tudi podpisnica Aarhuške konvencije, zagotoviti sistemsko ureditev financiranja nevladnih organizacij. Financiranje mora doseči povprečje deleža sredstev v proračunih ministrstev, namenjenega za NVO. Od vseh sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije, ministrstvo za okolje iz svojega proračuna okoljskim nevladnim organizacijam trenutno nameni le 0,41 %, kar je skoraj štirikrat manj od povprečnega deleža sredstev za NVO v proračunih drugih ministrstev. Delež teh sredstev se mora do leta 2023 povečati na najmanj 1 %.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave