Monitoring zaveze

UREDITI JE TREBA POSTOPEK ZA ODVZEM POSLANSKEGA MANDATA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Cilj zaveze je slediti odločitvi ustavnega sodišča in zakonsko urediti sodno varstvo ob odvzemu poslanskega mandata. To je mogoče s spremembo Zakona o poslancih ali Zakona o funkcionarjih, kjer bi bila lahko enotna ureditev za vse funkcionarje (omejitev, odpoklici ipd.). Vlada RS se je avgusta 2022 seznanila z Informacijo glede urejanja položaja, pravic in obveznosti funkcionarjev.

V obrazložitvi gradiva so predlagani tudi pogoji za opravljanje funkcije, in sicer:
- državljanstvo,
- nekaznovanost: pravnomočna obsodba na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.
Pogoj glede nekaznovanosti se ne uporablja za funkcionarje, voljene na splošnih volitvah.
Nadaljnji koraki k uresničevanju zaveze bodo narejeni v okviru reforme volilnega sistema.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Trenutno postopek izvršljivosti odvzema mandata ni celostno urejen. 9. člen Zakona o poslancih sicer določa razloge za prenehanje mandata, vendar pa po mnenju Ustavnega sodišča RS iz leta 2015 poslanka ali poslanec nima ustreznega pravnega varstva na odločitev državnega zbora o odvzemu mandata, kar pomeni, da bi se lahko vrnil v poslanske klopi kljub nastopu razloga za prenehanje. Zato naj se upošteva odločitev ustavnega sodišča in v najkrajšem času zakonsko zagotovi primerno sodno varstvo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema