Monitoring zaveze

TREBA JE ZAŠČITITI ROMSKO MANJŠINO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla ključnih aktivnosti, ki bi prispevale k uresničevanju zaveze. Resorno ministrstvo sicer pojasnjuje nekatere aktivnosti, povezane z romsko skupnostjo, a med temi ni zakona, ki bi skladno z načeli varstva človekovih pravic in posebnega varstva manjšin uredil romska vprašanja. Pripravljen je bil celostni načrt, vendar ministrstvo ne napoveduje priprave sistemskega zakona, ki bi uredil to področje.

Resorno ministrstvo je pripravilo novelo Zakona o socialnem varstvu, ki je bila dne 26. 6. 2023 sprejeta na vladi, s katero bo omogočeno črpanje kohezijskih sredstev, v okviru katerih naj bi bilo 2,2 milijona evrov namenjenih za nadgradnjo mreže večnamenskih romskih centrov. Razpisa naj bi bila pripravljena konec 2023 oziroma pričetek 2024, vendar ju do oddaje poročila v sklopu monitoringa še ni bilo mogoče zaslediti. Vlada je ustanovila tudi medresorsko delovno skupino, ki se ukvarja z vprašanjem romske manjšine in v katero so vključeni predstavniki_ce manjšine.

Ministrstvo je pripravilo celostni načrt za urejanje položaja romske skupnosti, ki so ga 20. 11. 2023 posredovali uradu za narodnosti. Objavilo je tudi reden razpis za socialnovarstvene programe, v katerem namenjajo poseben poudarek socialnemu vključevanju romske manjšine.

Odbor Združenih narodov proti mučenju v svojih zadnjih priporočilih Sloveniji ugotavlja, da romska manjšina živi v izjemno slabih življenjskih razmerah in ob ovirah, s katerimi se soočajo pri dostopu do izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvene oskrbe. Odbor je izrazil zaskrbljenost tudi zaradi pogostosti otroških in/ali prisilnih porok v romski skupnosti in domnevnega pomanjkanja obsodb zaradi prisilnih porok, čeprav je to kaznivo dejanje opredeljeno v členu 132.a Kazenskega zakonika.

Opombe

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Treba je sprejeti zakon, ki bo skladno z načeli varstva človekovih pravic in posebnega varstva manjšin uredil vprašanje romskih naselij, dostop do osnovne infrastrukture v naseljih ter naslovil druga pravna področja (mladoletne poroke, pooblastila CSD, učinkovitejše ukrepe zaposlovanja, spremembe politične participacije, zagotovitev ukrepov za spodbudo izobraževanja, podelitev davčne olajšave za lastnike zemljišč itd.).

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice