Monitoring zaveze

SPREJETI JE TREBA VEČ UKREPOV ZA SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Pri izpolnjevanju zaveze bi vlada morala slediti v EU sprejetim temeljnim strateškim usmeritvam glede zagotavljanja enakopravnega položaja in enakih možnosti posameznih družbenih skupin z določeno osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja. Tem smernicam bi morale države članice slediti pri snovanju nacionalnih strateških načrtov ter posledično politik (policy) in ukrepov z namenom zagotavljanja enakih možnosti pripadnikov teh skupin.

V Sloveniji sta v veljavi le dva – Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 in Akcijski program za invalide 2022–2030. Ni pa še sprejetih nacionalnih strateških načrtov, ki bi v nacionalni okvir politik prenesli strateške dokumente na področju enakosti spolov, načrt boja proti rasizmu, strategijo za enakost LGBTIQ oseb, strategijo za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja. Vlada v zvezi s pripravo nacionalnih strateških dokumentov pojasnjuje, da sta trenutno v pripravi dva, in sicer za enakost spolov in za antisemitizem.

Slovenija nima celovite strategije na področju človekovih pravic in ta po dostopnih informacijah tudi ni načrtovana.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

V roku enega leta naj država pripravi in sprejme strategijo na področju človekovih pravic in preprečevanja diskriminacije, ki bo pripravljena v sodelovanju s civilno družbo, ter jasno določi pristojnosti in dolžnosti pri njenem izvajanju.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice