Monitoring zaveze

SPODBUJA NAJ SE DELAVSKO SODELOVANJE PRI (SO)UPRAVLJANJU, (SO)LASTNIŠTVU IN DOBIČKU PODJETIJ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je pripravilo zakon o lastniški zadrugi delavcev, ki je trenutno v usklajevanju z Ministrstvom za finance (MF). Temu bo sledilo usklajevanje s koalicijskimi partnerji in medresorsko usklajevanje. Organiziran je bil sestanek s SID banko, namenjen debati o možnostih vzpostavitve finančnega mehanizma za financiranje delavskih odkupov.

Na novem ministrstvu za solidarno prihodnost bo ustanovljen direktorat za ekonomsko demokracijo, ki se bo ukvarjal s tovrstnimi temami.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zahtevamo širitev demokratičnih principov v ekonomsko sfero, in sicer s pomočjo ustrezne zakonske ureditve, ki bo spodbujala ekonomsko demokracijo in omogočila udeležbo delavk in delavcev pri delitvi dobička, delavsko (so)lastništvo in (so)upravljanje. Oblikujejo naj se različni finančni mehanizmi (državne subvencije, posojila SID banke, inovativni instrumenti za poslovne banke), ki bodo spodbujali vzpostavitev solastniških shem za zaposlene, notranje odkupe podjetij, v nekaterih primerih tudi pa tudi prednostne odkupe. Spodbujati je treba delavsko zadružništvo, socialno podjetništvo in druge oblike delavskega soupravljanja.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse