Monitoring zaveze

POOSTRITI JE TREBA NADZOR IN SANKCIONIRANJE KRŠITEV NA TRGU DELA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je oktobra napovedalo 20 dodatnih zaposlitev na inšpektoratu za delo, ki naj bi se realizirale v letu 2023, vendar do realizacije zaposlitev še ni prišlo. Ministrstvo in Inšpektorat RS za delo sta začela z reorganizacijo dela in kadrovskimi spremembami na čelu Inšpektorata za delo RS, ki ga po novem vodi troglavo vodstvo. Na inšpektoratu se uvajajo tudi spremembe metod dela. Namesto poudarka na številu oziroma statistiki opravljenih pregledov bo inšpektorat več pozornosti usmeril v samo kakovost in globino pregledov. Z vzpostavitvijo napovedanih mobilnih enot naj bi povečali nadzor nad zaposlovanjem tujih delavcev. Prijave naj bi razvrščali po pomembnosti oz. usmerili delo v nadzor najhujših kršitev.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Potrebna je reforma Inšpektorata RS za delo, in sicer tako, da se spremeni postopek ugotavljanja kršitev. Povečat naj se pristojnost inšpektorata, aktivneje vključi prijavitelje v postopek, z novim finančnim proračunom zaposli vsaj 50 dodatnih inšpektorjev za delo in zagotovi nadzor ter strožje sankcionira delodajalce, ki kršijo delovno zakonodajo.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse