Monitoring zaveze

POOSTRITI JE TREBA NADZOR IN SANKCIONIRANJE KRŠITEV NA TRGU DELA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je oktobra 2022 napovedalo 20 dodatnih zaposlitev na inšpektoratu za delo (IRSD), do katerih naj bi prišlo v letu 2023. Do oktobra 2023 je bilo zaposlenih 8 oseb in četudi pride do uresničitve cilja 20 novih zaposlitev, bo to kar 30 zaposlenih manj od podane obljube.

Sprejeti Zakon o evidencah na področju dela bo olajšal inšpekcijsko delo, saj so s tem inšpektorji_ke pridobili_e razširjen nabor podatkov, ki so ključni za inšpekcijske postopke. Tudi sprejetje Zakona o čezmejnem izvajanju storitev je poenostavilo pridobivanje podatkov in izmenjevanje podatkov s tujimi inšpekcijskimi organi ter domačimi institucijami. Ta zakon je tudi povečal pristojnost inšpektorata na področju izvajanja inšpekcijskih nadzorov napotenih delavk_cev v čezmejnem prometu.

Popolnoma nedotaknjen ostaja del zaveze, ki obljublja aktivnejšo vključitev prijaviteljev_ic kršitev in strožje sankcioniranje kršiteljev_ic delavnopravne zakonodaje.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Potrebna je reforma Inšpektorata RS za delo, in sicer tako, da se spremeni postopek ugotavljanja kršitev. Povečat naj se pristojnost inšpektorata, aktivneje vključi prijavitelje v postopek, z novim finančnim proračunom zaposli vsaj 50 dodatnih inšpektorjev za delo in zagotovi nadzor ter strožje sankcionira delodajalce, ki kršijo delovno zakonodajo.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse